Nhân viên khảo sát thị trường Bất động sản

* Nhiệm vụ chính: Trực tiếp khảo sát thị trường bất động sản để thu

Kiến trúc sư

* Nhiệm vụ chính: Thu thập các dữ liệu về phong cách hay xu thế

Kỹ sư máy công trình

  Nhiệm vụ chính: Quản lý, giám sát việc sử dụng, duy tu bảo dưỡng,

Kỹ sư kết cấu xây dựng

* Nhiệm vụ chính: 1. Lập phương án, tính toán kết cấu các công trình

Trưởng bộ phận QS

* Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối

Chỉ huy phó hoàn thiện

* Nhiệm vụ chính: – Lập tiến độ tổng thể và chi tiết trình Chỉ