Nhân viên kiểm soát thiết kế M&E

Mô tả công việc  Phối hợp với TVTK và các CB liên quan thực hiện

Cán bộ an toàn

Mô tả công việc: Giám sát việc lắp đặt hệ thống hạ tầng: hàng rào,

Chuyên viên Kiểm soát chi phí mảng Cơ điện (M&E)

Mô tả công việc: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán thầu phụ

Cán bộ kỹ thuật (M&E)

Mô tả công việc: Rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ

Cán bộ biện pháp thi công

Mô tả công việc: Triển khai BPTC chi tiết trên BP tổng, lập thuyết minh

Trưởng bộ phận shop drawing

Mô tả công việc: Lập kế hoạch, tiến độ, định hướng phối hợp nhiều bộ

Trưởng QA/QC mảng Cơ điện (M&E)

Mô tả công việc: Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng danh mục tài

Chỉ huy trưởng (xây dựng kỹ thuật hạ tầng)

Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch tổng thể thi công, nguồn lực cho

Chuyên viên Kiểm soát thiết kế kỹ thuật hạ tầng

Mô tả công việc:  Chủ trì thiết kế tất cả các dự án Hạ tầng

Cán bộ kỹ thuật hiện trường (Xây dựng)

Mô tả công việc: Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường;

Trưởng bộ phận thanh quyết toán M&E

Mô tả công việc: Rà soát, kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán

Chuyên viên quản lý kế hoạch dự án tổng thầu

Mô tả công việc: Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu công việc xây

Nhân viên BIM

  * Mô tả công việc: Sử dụng Revit làm việc nhóm.. Sử dụng Revit

Nhân viên Kỹ thuật thi công

* Mô tả công việc: Lập thiết kế BPTC Tham gia quản lý thiết kế

Nhân viên Tài chính – Đầu tư

* Mô tả công việc: Tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư vào các